WERTHER GERMONDARI Achrome Mountains, trittico, 2017

Achrome+Marrali


 Werther Germondari © 1980 - 2019