WERTHER GERMONDARI Achrome Mountains, trittico, 2017

Achrome2


 Werther Germondari © 1980 - 2019