MASSIMO SAVERIO RUIU, Ossimoro, 2018


 Werther Germondari © 1980 - 2022